Följ oss på

instagram!

Gå med vår

Facebook

grupp!

M e d l e m s k a p

Fiat 850 Sport Coupe. Ser. 3


SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BLI MEDLEM:
Alternativ 1:


  • Registrera dig på: http://fiatclassicclub.mawik.se/Register
  • Betala samtidigt in medlemsavgiften (se storleken längst ner) på Plusgiro 49 34 28 -7
  • När vi tagit emot din betalning får du ditt medlemsnummer, vår tidning Fiatelisten, inloggningsuppgifter till medlemsregistret, välkomstpresent och övrig information.
  • I och med denna ansökan godkänner du i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen) att Fiat Classic Club får spara dina personuppgifter och övriga uppgifter, exempelvis fordonsuppgifter, som är relevanta för hantering av ditt medlemskap i klubben och dess medlemsregister, som endast är tillgängligt för medlemmar. Läs vår integritetspolicy nedan.
Alternativ 2:


  • Betala in medlemsavgiften (se storleken nedan) på Plusgiro 49 34 28 – 7
  • Skriv tydligt namn, adress, telefonnummer, mailadress samt ”Ny medlem”
  • När vi tagit emot din betalning får du ditt medlemsnummer, vår tidning Fiatelisten, inloggningsuppgifter till medlemsregistret, välkomstpresent och övrig information.
  • När du fått alla handlingarna, gå gärna in och komplettera registret med bilinnehav och eventuella övriga uppgifter som saknas.
  • I och med denna ansökan godkänner du i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen) att Fiat Classic Club får spara dina personuppgifter och övriga uppgifter, exempelvis fordonsuppgifter, som är relevanta för hantering av ditt medlemskap i klubben och dess medlemsregister, som endast är tillgängligt för medlemmar. Läs vår integritetspolicy nedan.

Avgifter


– Årsavgift 300 kr
– Extra Familjemedlem 150 kr
– Ungdom (26 år) 200 kr
– Utanför Sverige 450 kr

Betalning från utlandet sker till:
Bank: Nordea
IBAN: SE42 9500 0099 6034 0493 4287
BIC/Swift: NDEASESS
Betalning skall ske i SEK


                                                                                                         I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Fiat Classic Clubs policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt. Vidare beskrivs vad du ska göra för att få dina uppgifter raderade. 


Följande register med personuppgifter hanteras av Fiat Classic Club.


Medlemsregistret. Här lagras medlemmens namn, adress (även mailadresser), telefonnummer och andra kontaktuppgifter (samt fordonsinnehav). Vidare registreras om medlemmen betalat medlemsavgiften samt om medlemmen har särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem). Registret gallras minst årligen, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas. Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och uppbörd. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part. 


Tillfälliga register för sammankomster. Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret eller färre. Senast två år efter sammankomster raderas normalt dessa personuppgifter. I vissa fall finns det historiska skäl att bevara delar av personuppgifterna så länge klubben existerar. Det gäller deltagarlistor och resultatlistor i evenemang av typ rallyn. Det ska i förekommande framgå vid anmälningstillfället att uppgifterna kan komma att sparas av historiska skäl. 


Uppgifter ur tillfälliga register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för uppgifter till media vid sammankomster av rally- eller utställningskaraktär. 


Allmänt gäller: 


För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt. 


Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgiftsansvarige. 


Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t.ex medlemslistor och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras. 

Fiat classic club

Fiat Barchetta FCC Sommarträff, Kungälv 2019